• Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
 • Právne rozbory a stanoviská
 • Účasť na mimosúdnych rokovaniach s protistranou
 • Podávanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania
 • Zastupovanie v súdnych, rozhodcovských, exekučných a dedičských konaniach
 • Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z občianskoprávnych vzťahov
 • Ochrana vlastníckeho práva
 • Vydržanie
 • Podielové spoluvlastníctvo
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie
 • Bytové právo
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Ochrana osobnosti
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
 • Právne rozbory a stanoviská
 • Predaj, darovanie, prevod a nájom nehnuteľností (pozemky, stavby, byty, nebytové priestory)
 • Vecné bremená
 • Záložné a zádržné právo
 • Zastupovanie v konaniach podľa zákona č. 182/1995 Z.z. Katastrálny zákon (vkladové konanie, Záznamové konanie, konanie o oprave chýb v katastri nehnuteľností)
 • Zastupovanie v konaniach podľa zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon (stavebné konanie, Kolaudačné konanie, vyvlastňovacie konanie)
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Zastupovanie pri mimosúdnych jednaniach s prostistranou
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa zákona č.30/2005 z.z. Zákona o rodine
 • Rozvod manželstva
 • Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • Výživné
 • Určenie a zapretie rodičovstva
 • Osvojenie
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
 • Právne rozbory a stanoviská
 • Vymáhanie pohľadávok vzniknutých v obchodnom styku
 • Účasť na mimosúdnych rokovaniach s protistranou
 • Podávanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania
 • Zastupovanie v súdnych, rozhodcovských a exekučných konaniach
 • Zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Zabezpečenie zmien údajov zapísaných v obchodnom registri
 • Rušenie a likvidácia obchodných spoločností
 • Transformácia obchodných spoločností
 • Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským a daňovým úradom
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Vypracovanie podaní v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
 • Obhajoba obvinených vo všetkých štádiách trestného konania
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní, uplatňovanie náhrady škody v adhéznom konaní
 • Zastupovanie v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov podľa zákona č. 215/2006 Z.z.o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov
 • Vypracovanie podaní a zastupovanie v konaniach podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 • Vypracovanie podaní a zastupovenie v konaniach podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 • Skončenie pracovného pomeru
 • Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
 • Zodpovednosť za škodu
 • Komplexné právne poradenstvo vo vybraných oblastiach správneho práva.
 • Vypracovanie podaní a zastupovanie pred správnymi orgánmi
 • Vypracovanie žalôb podľa 5. časti zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a zastupovanie v konaniach o preskúmanie rozhodnutí a postupov správnych orgánov